Biljetter

Biljetterna kommer att kosta 150 kr och sovsalen ingår. Du kommer att kunna köpa biljetter i dörren. För att kunna gå på Yukicon behöver du vara medlem i föreningen Yukikai. Det är alldeles gratis och ger dig inga skyldigheter, bara rättigheter (vi kommer att skicka dig en inbjudan att delta i vårt årsmöte där du kan säga vad du tycker är bra och vad vi borde förbättra och även rösta fram nästa års styrelse, men du behöver inte delta om du inte vill). Våra stadgar kan du se här. [1] Om du vill att det ska gå snabbare i kön kan du bli medlem redan nu genom att malia dessa uppgifter till yukicon@hotmail.se

 

Namn: (för- och efternamn)

Personnummer: (ÅÅMMDD-XXXX)

Kön: (eftersom vi ska gå med i Sverok och de behöver veta om du är tjej eller kille)

Adress: (gatan du bor på)

Postnummer: (postnumret till området du bor i)

Stad: (staden du bor i)

E-mail: (din mailadress, om annan än den du skickar från)

Ev. allergi, sjukdom eller annat viktigt för oss att veta

 

Om du missade nån av sakerna mailar vi tillbaka och ber om det. När vi har fått all information vi behöver får du ett medlemsnummer som du ska säga när du kommer till entrén.

Om du inte vill eller har möjlighet att maila innan konventet kommer du att få lämna dessa uppgifter i entrén. Mailet är alltså till för att du ska kunna få ditt band snabbare i entrén.

[1].

Stadgar för Yukikai.

§1    Föreningens namn

Föreningens namn är Yukikai.

§2    Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Västerås.

§3    Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§4    Syfte

Föreningens främsta syfte är att främja anime/manga, cosplay och spel i dess olika former.

§5    Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6    Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7    Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8    Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9    Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1)     mötets öppnande

2)     mötets behörighet

3)     val av mötets ordförande

4)     val av mötets sekreterare

5)     val av två personer att justera protokollet

6)     styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7)     ekonomisk berättelse för förra året

8)     revisorernas berättelse för förra året

9)     ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10)   årets verksamhetsplan

11)   årets budget och fastställande av medlemsavgift

12)   val av årets styrelse

13)   val av årets revisor

14)   val av årets valberedare

15)   övriga frågor

16)   mötets avslutande

§12  Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.


RSS 2.0